zondag 28 februari 2010

Algemeenheid van goederen

Het is even zoeken in de wet, waar het oude art. 31 van de Wet OB is opgenomen. Dat is onder 37d. Het gaat er om dat het overdragen van een onderneming buiten de heffing van BTW blijft. Daar is al heel veel over geschreven en bepaald. Ik heb heel lang geleden eens in de Wfr geschreven over 'De ondernemer zonder onderneming', toen de vraag speelde of de overdracht van een onderneming van een 7-2-b ondernemer wel een 'onderneming' was in de zin van 31. Volgens mij is dat nu wel duidelijk, al had ik er vorig jaar nog een discussie over met de Belastingdienst... De Hoge Raad heeft onlangs bepaald dat 37d alleen dan aan de orde kan zijn als de ene ondernemer een 'algemeenheid van goederen' laat overgaan op een andere ondernemer. Het is kennelijk niet mogelijk als meerdere ondernemers tezamen een onderneming overdragen aan een opvolger. Goed om te weten en anders dan Rechtbank en Hof om logische redenen dachten...

dinsdag 23 februari 2010

Bennett introduceert Abonnee-systeem

Bennett BTW Adviseurs introduceert een abonnee-systeem. We zijn nu een jaartje bezig met het verzorgen van lezingen volgens een bepaalde opzet. Daarbij hebben we gemerkt dat mensen met name waarderen dat ze de spreker kunnen bellen en mailen met concrete vragen uit het eigen klantenbestand. Ook hebben we gemerkt dat het op de hoogte houden van kantoren op het gebied van de BTW nog efficiënter kan. We willen tegelijkertijd ook tegemoet komen aan de behoefte aan PE Punten van de deelnemers. Zo zijn we uitgekomen op een abonnee-systeem dat in alles voorziet. Eén bedrag per jaar, dat pas wordt gefactureerd na de eerste lezing. Daarvoor krijgen kantoren lezingen en eerstelijns advisering per mail en telefoon. We denken dat twee langere lezingen van vier punten en een aantal (vijf) kortere genoeg is om iedereen op de hoogte te houden. Zo zorgen we voor 12 PE Punten per jaar. En dat allemaal voor slechts Euro 595 per jaar! Iedereen die dit jaar een lezing volgt en het kantoor tegelijkertijd aanmeldt als abonnee per 1-1-2011 krijgt Euro 200 korting. Dan kost het abonnement voor het eerste jaar nog maar Euro 395. Als het aanslaat kunnen we een platform worden voor de efficiënte voorziening van BTW kennis voor kantoren die dat zelf niet in huis hebben. We zijn bijvoorbeeld bezig met het aannemen van een adviseur die zich uitsluitend bezig houdt met BTW, maar tegen een tarief dat voor alle aangesloten kantoren en hun klanten makkelijk draagbaar is. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

maandag 22 februari 2010

DGA en aansprakelijkheid

In het vorige bericht gaf ik al aan dat ik verder in zal gaan op de mogelijkheid 'onder de aansprakelijkheid uit te komen' voor een DGA. We hebben het alleen over DGA's die geen ondernemer meer zijn voor de BTW en we hebben het over de aansprakelijkheid voor BTW schulden van andere onderdelen van een Fiscale Eenheid voor de BTW. Deze DGA's dienen, zoals ik al schreef, zo snel mogelijk uit de Fiscale Eenheid te worden verwijderd. Daarover gaat ook de volgende lezing. De aansprakelijkheid is voor de DGA een schadepost. Die schade kan hij, onder omstandigheden, op de Nederlandse Staat verhalen. Dat stelt althans het Hof van Justitie EG in een aantal uitspraken. Onder de aansprakelijkheid uitkomen, betekent dan de Staat aansprakelijk stellen voor de schade die het gevolg is van de onjuiste uitspraak van de Hoge Raad. Volgens het Hof van Justitie kan dit. Het is wel heel erg lastig, want tegenover de aansprakelijkstelling door de Belastingdienst dient een civiele procedure tegen de Staat te worden gezet. Het kan echter wel al succes hebben bij de Belastingdienst, als u die zo ver krijgt af te stemmen met de Landsadvocaat. In ieder geval moet u de mogelijkheid kennen. Het is onderdeel van de volgende lezing, waar een memo is bijgesloten waarin de materie helemaal wordt uitgediept.

maandag 15 februari 2010

De DGA en de Fiscale Eenheid BTW

De DGA die in loondienst is van zijn bedrijf, is geen ondernemer voor de BTW weten we sinds Hof van Justitie Van der Steen. Zo'n DGA hoort dan ook niet thuis in de Fiscale Eenheid voor de BTW. DGA's die als natuurlijke persoon andere economische activiteiten hebben, kunnen na HvJ VdSteen nog wel ondernemer zijn. Ik ben er voor om DGA's die geen ondernemer zijn actief uit de Fiscale Eenheid te laten verwijderen. Die is van rechtswege geëindigd op dit punt, maar de hoofdelijke aansprakelijkheid blijft als de beschikking in stand blijft. Als een DGA die geen ondernemer is, maar nog wel in de beschikking Fiscale Eenheid is opgenomen, aansprakelijk wordt gesteld, dan kan hij zich niet verweren door te stellen dat de beschikking fout is. Foute beschikkingen hebben net zo veel rechtskracht als goede. Dat is inmiddels al bevestigd in de jurisprudentie voor deze beschikkingen, maar is al heel lang vaste jurisprudentie in het algemeen. Er is wel een mogelijkheid om de aansprakelijkheid te bestrijden of althans om er actie op te ondernemen. Die mogelijkheid is gebaseerd op jurisprudentie van het Hof van Justitie als het gaat om schadeplicht van de staat voor fouten ten aanzien van burgers. In het volgende bericht op dit weblog zal ik er nader op ingaan. Dit is één van de onderwerpen van de volgende lezing die over de Fiscale Eenheid in de BTW gaat.

donderdag 11 februari 2010

Verborgen suppleren

In het vorige bericht gaf ik aan dat een aangifte slechts één juist bedrag kent en dat te laat verrekenen van BTW kan leiden tot het verliezen van rechtsmiddelen. Je zou kunnen denken dat je de BTW altijd later kunt terug vragen op de aangifte zonder dat dit kan worden opgemerkt. In plaats van in het eerste kwartaal, vermeld je de terug te vragen of verrekenen BTW in een kwartaal later. Niemand die het merkt en al helemaal de Belastingdienst niet... Stel dat die Belastingdienst het echter wel opmerkt, bij een boekenonderzoek bijvoorbeeld, en de aftrek wordt geweigerd. Dan zou de Belastingdienst kunnen besluiten de afgetrokken BTW na te heffen in het tijdvak van de onjuiste aangifte. In het voorbeeld zou de aanslag dan een tijdvak hebben van 1 april t/m 30 juni. Het feit dat je eerder wellicht wel recht had op de aftrek, kan dan in bezwaar niet aan de orde komen. Dat is immers niet het tijdvak van de aanslag. Tegen de betaling van de eigen aangifte in bezwaar komen is ook al te laat. Zo kan verborgen suppleren een belastingplichtige zijn rechtsmiddelen ontnemen. Dit zijn zaken die meer en meer voorbij komen in de jurisprudentie en dus kennelijk meer voorkomen....

woensdag 10 februari 2010

De aangifte BTW en de formaliteiten

Formaliteiten in de BTW. Ik heb er bij verschillende lezingen aandacht voor gevraagd. Ik zal er de komende tijd weer eens een aantal de revue laten passeren in dit weblog. Het is niet onbelangrijk om vast te stellen dat BTW een aangifte- of voldoeningsbelasting is en dat dit specifieke gevolgen heeft. BTW dient betaald te worden nadat zelf is vastgesteld en aangegeven hoeveel. Daar is geen beschikking meer voor nodig. Elke aangifte kent aldus slechts één juist bedrag aan BTW. Alle andere bedragen zijn fout. Fouten kunnen verschillende consequenties hebben. Wat mij betreft de belangrijkste is de volgende. Als een recht op teruggave of verrekening niet wordt gerealiseerd op de juiste aangifte én er niet tijdig bezwaar is gemaakt tegen de betaling van die aangifte, dan is de teruggave afhankelijk geworden van het ambtshalve oordeel van de Belastingdienst. Dit doet zich in vrijwel alle gevallen voor dat een inkoopfactuur te laat wordt verwerkt. Een ambtshalve oordeel van de Belastingdienst kan problematisch zijn als de Belastingdienst van mening is dat de betreffende BTW niet aftrekbaar is. Dan zijn er geen rechtsmiddelen meer. Het voorgaande is vooral in Nederland een probleem, omdat wij altijd al tamelijk gemakzuchtig omgaan met de verplichtingen van de BTW. In feite geldt voor ons dat we vinden dat het goed is, als in totaal alle BTW betaald is voordat de Belastingdienst langs komt...