vrijdag 1 maart 2013

Verlaagd tarief voor de bouw

Gelukkig hebben onze volksvertegenwoordigers in de gaten dat de bouw een injectie moet krijgen en de btw is een goede aanjager. Vanaf 1 maart 2013 is het voor onderhoudsbedrijven toegestaan met betrekking tot woningen het verlaagd tarief van 6% toe te passen op de arbeid. Voorlopig voor een jaar, maar mogelijk zit er verlenging in. We hebben een paar jaar geleden al eenzelfde regeling gehad, maar toen waren hoveniersbedrijven uitgesloten. Het tuinonderhoud valt nu wel onder de regeling. Men moet wel oppassen dat het verlaagd tarief alleen geldt als de woning ouder is dan twee jaar. Ook nu weer is er een uitgebreide toelichting over werkzaamheden welke wel of niet onder de regeling vallen en hoe om te gaan met deelfacturen. Tijdens onze lezing Aandachtspunten 2013 zullen wij nader ingaan op de regeling.

maandag 11 februari 2013

Van Laarhoven trekt procedure in

Nadat de Hoge Raad de zaak had terugverwezen om na te gaan of het btw autokostenforfait in lijn ligt met het werkelijk gebruik, zijn belanghebbende en de inspecteur het eens geworden over de hoogte van de correctie. Vervolgens is de zaak ingetrokken. Wij vragen ons af waarom er dan überhaupt geprocedeerd is, want de inspecteur had ook eerder met het werkelijk gebruik akkoord kunnen gaan. In ieder geval zijn we hiermee weer bij terug bij af en moet er opnieuw een zaak worden aangespannen om de toepasselijkheid van het forfait te laten beoordelen. Jammer en een gemiste kans. Kennelijk hadden partijen niet in de gaten hoe belangrijk de procedure was; er lagen meer dan 300.000 bezwaarschriften op de uitkomst te wachten! De uitkomst was immers bepalend voor het nieuwe forfait van 2,7 en zelfs voor de introductie van een standaard heffing. We moeten nu weer jaren wachten voordat er duidelijkheid is. Vanzelfsprekend gaan wij tijdens de maartlezing in op de gevolgen van dit opmerkelijk slot.

dinsdag 11 december 2012

Privé gebruik doorverwezen...

De Hoge Raad heeft de zaak Laarhoven terugverwezen naar de Rechtbank Breda om te laten onderzoeken of belanghebbende met het gebruik van zijn auto lager uitkomt dan de forfaitaire correctie. De Hoge Raad wil deze zaak kennelijk nog een keer langs zien komen. Zo niet, dan had de Hoge Raad toch meteen kunnen aangeven wat de gevolgen zijn van de constatering dat het forfait niet in overeenstemming is met het werkelijk gebruik. Wordt de correctie dan anders vastgesteld, of blijft de correctie dan geheel achterwege? Met die handreiking zouden we met een beetje goede wil op de griffie van de Rechtbank binnen een half jaartje de uitkomst van deze (veel te lange) procedure kunnen weten.
Maar waarom de verwijzing? Iedereen, dus ook de Hoge Raad, weet toch dat het woon-werkverkeer destijds niet meetelde en het forfait daardoor veel te hoog is? We wachten maar geduldig af. Tijdens onze eindejaarslezing gaan wij vanzelfsprekend nader in op deze uitspraak en de gevolgen voor de bezwaarprocedures.

woensdag 21 november 2012

Rechtbank Breda en AG in de fout?


In de procedures privé gebruik personenauto is aangevoerd dat een rijder met een auto die in de 25% bijtelling valt, gebruik kan maken van het forfait dat geldt voor zuinige auto’s (14% in 2010, resp 0% in 2011).
De Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad heeft te kennen gegeven dat gebruik maken van het 14% forfait niet mogelijk is omdat de 25% rijder dan een voordeel zou genieten. Helaas is de AG vergeten dat in het 25%-forfait het woon-werkverkeer is begrepen en in de periode waar de zaak over gaat, alleen voor het echte prive gebruik behoefde te worden gecorrigeerd. Als daarmee rekening wordt gehouden dan is er helemaal geen sprake van een voordeel en is zelfs het 14% forfait te hoog. Jammer dat de AG haar huiswerk niet goed heeft gedaan.
De rechtbank Breda maakt het nog bonter. Daar weet men te bedenken dat een elektrisch voortgedreven auto toch wel iets heel ander is dan een “normale” auto. Het wordt als volgt gezegd:
"Deze auto's verschillen in aanmerkelijke mate van de overige auto's. De aandrijving gebeurt immers niet met een verbrandingsmotor maar met een elektrische motor. Dit wezenlijke verschil leidt tot de conclusie dat dan geen sprake meer is van vergelijkbare gevallen…”
Tijdens onze eindejaarslezing zullen wij hier natuurlijk nog meer aandacht aan besteden.

maandag 29 oktober 2012

Suppleties anders!

Sinds 1 januari 2012 is men verplicht om de inspecteur ervan in kennis te stellen zodra geconstateerd wordt dat er te weinig btw is afgedragen of te veel btw is verrekend als voorbelasting. Ook moet men melden als er te veel btw is afgedragen of te weinig is verrekend als voorbelasting. Doet u dat niet, dan kunnen er boetes volgen, zelfs tot 100% van de na te betalen btw. Volgens de wettelijke bepalingen moet de inspecteur eerst op de hoogte worden gesteld van de fouten in de aangiften en geeft hij vervolgens aan op welke wijze hij geinformeerd wenst te worden. Kennelijk vindt de belastingdienst dit wat omslachtig en is op de site te vinden dat gebruik moet worden gemaakt van de “suppletieaangifte”, zonder eerst de inspecteur te berichten. Zo’n suppletie kan zelfs online worden ingediend. Daarmee wordt het er wel makkelijker op, maar is dit wel juist? Wordt bijvoorbeeld de aangifte aangemerkt als bezwaar en moet dat bezwaar dan niet worden gemotiveerd? Wat als de inspecteur een gevraagde teruggaaf niet verleent? Hebben we dan nog de mogelijkheid naar de rechter te stappen of zitten we door deze suppletieaangifte (die geen aangifte is!) in de ambtshalve sfeer en is daarmee de weg naar de rechter afgesloten? Moet – in voorkomend geval – over iedere periode worden gesuppleerd of mogen we een jaarsuppletie indienen? Vragen die wij tijdens de novemberlezingen zullen behandelen om u wegwijs te maken in dit doolhof.

donderdag 4 oktober 2012

BTW bij leegstand

We schreven al over over onze eerstvolgende lezing die gaat over de aftrek van voorbelasting. Dat ging over de aftrek en correctie met betrekking tot de auto van de werknemer. We gaan het ook over leegstand hebben. In een besluit heeft de staatssecretaris als zijn visie neergelegd dat de aftrek niet is toegestaan of  moet worden beperkt in het geval een beleggingspand leeg staat, bijvoorbeeld omdat er geen huurders zijn te vinden. Dat heeft natuurlijk desastreuze gevolgen. Naast het verlies aan inkomsten komt er ook een bedrag aan niet aftrekbare btw bovenop. De vraag is echter of het standpunt  van de staatssecretaris wel juist is. Wij vinden van niet en zien daarvoor argumenten in een arrest van de Hoge Raad. Tijdens de lezing zullen wij ingaan op de verschillende visies en de gevolgen. Een ander standpunt van de Belastingdienst  betreft de pro rata in het geval de belastingplichtige subsidies ontvangt. Veelal wordt daarbij door de fiscus het standpunt ingenomen dat de subsidie gevolgen heeft voor de aftrek. Het Hof van Justitie is het daar echter niet mee eens! Ook deze problematiek komt tijdens de lezing aan de orde. Bij elkaar hebben we dus al drie onderwerpen die grote gevolgen hebben voor de praktijk.

maandag 24 september 2012

Aftrek bij privégebruik

Weet u nog: Als een ondernemer diensten inkoopt en deze ter beschikking stelt aan zijn werknemers om niet, dan heeft de wet geen correctiemogelijkheid voor het privégebruik. Ofwel: Op operational geleasde auto's die privé worden gebruikt, kan niet gecorrigeerd worden! Wij beweerden het al. Let wel, alleen als ze om niet ter beschikking worden gesteld en er geen beroep wordt gedaan op de forfaitaire berekening van de staatssecretaris. Er wordt over geprocedeerd. Het mooie is nu het volgende. Het Hof van Justitie heeft zich er begin dit jaar al over uitgelaten. Min of meer toevallig, maar wel glashelder! Dit is er weer één in de categorie 'mag u niet missen'! We behandelen het allemaal in de volgende lezing over aftrek van voorbelasting. Houd dit weblog in de gaten, want we gaan er meer over schrijven.