zondag 31 januari 2010

Vermogensetikettering en een nieuwe richtlijn

Er is aan het einde van het vorige jaar een richtlijn verschenen, die ingaat per 1-1-2011. Aangenomen mag worden dat de regels die zijn opgenomen in deze richtlijn, worden meegenomen in het volgende belastingplan. De richtlijn zou alleen betrekking hebben op een paar technische aanpassingen, maar bevat ook nieuwe bepalingen die betrekking hebben op de vermogensetikettering in de BTW. Met name lijken ze gevolgen te gaan hebben voor woningen, waarvan de BTW is of wordt terug gevraagd. In de lezing van volgende week gaan we onder meer in op deze nieuwe richtlijn. Het heeft er alle schijn van dat de mogelijkheid van vermogensetikettering in de BTW voor een belangrijk deel aan banden wordt gelegd....

dinsdag 26 januari 2010

De grenzen aan vermogensetikettering

Enige maanden terug heeft het Hof van Justitie vragen beantwoord van de Nederlandse Hoge Raad. Dat betrof een landbouworganisatie (VNLTO). Bij deze organisatie stond kennelijk vast dat een deel van de activiteiten niet was aan te merken als 'economische activiteiten' die tot belastingplicht voor de BTW leiden. Er was dus een sfeer van belastingplicht en een sfeer daarbuiten. Dat heeft ook gevolgen voor de aftrek van voorbelasting. De vraag deed zich voor of de organisatie investeringsgoederen kon aanmerken als behorende tot het bedrijfsvermogen voor de BTW, eventueel met correctie achteraf voor het gebruik voor de andere activiteiten. Dat is niet mogelijk volgens het Hof. Daarmee is er een duidelijke grens aangebracht aan de mogelijkheid van vermogensetikettering in de BTW. Het wordt er niet per sé duidelijker op. Het lijkt er voor mij een beetje op dat het Hof spijt heeft van de eerder 'bedachte' oplossing, die wij in Nederland meestal aan de uitspraak CCT koppelen. Er is behoorlijk veel druk om van het leerstuk af te komen. Ik denk dat het eindpunt zal zijn dat er geen vermogensetikettering meer zal bestaan in de BTW. Dat duurt nog (heel) lang en tot die tijd moeten we er maar zo veel mogelijk gebruik van maken...

woensdag 20 januari 2010

BTW op eigen woning en het beleid van de Belastingdienst

De 'vermogensetikettering in de BTW' geeft onder omstandigheden de mogelijkheid om de BTW op de eigen woning van de ondernemer terug te ontvangen. Die mogelijkheid heeft heel veel aandachtspunten waarover we het gaan hebben bij de volgende lezing van Bennett. In de afgelopen jaren zijn accountants en adviseurs niet altijd in de gelegenheid geweest het terug claimen van de BTW goed te onderbouwen. Inmiddels is er heel veel meer duidelijkheid. Wat blijft is een Belastingdienst die vindt dat de mogelijkheid bestreden moet worden. Ik vind dat vreemd, want we hebben immers allemaal maar te leven met de richtlijn en de uitspraken van het Hof van Justitie. Toch blijft de houding van de Belastingdienst onverminderd afwijzend. Veel eenheden van de Belastingdienst hebben beleid ontwikkeld op de toepassing van de vermogensetikettering (of 'CCT' naar de uitspraak van het Hof). Ik werd laatst geconfronteerd met een inspecteur die beweerde dat het beleid was dat je maximaal 10% zakelijk kunt gebruiken van een woning, zodat je altijd 90% hebt te corrigeren. Dat is onzinnig. Iedere ondernemer gebruikt de woning op een andere wijze voor de zaak en dus is bij iedereen het percentage verschillend. Ik kwam er al rekenend op dat zelfs bij een marginaal gebruik het al gauw gaat om 20-30% zakelijk gebruik. Dat lijkt mij zelfs een ondergrens....

maandag 11 januari 2010

Nieuw besluit Verlaagd tarief

De staatssecretaris heeft enige dagen terug een nieuw besluit gepubliceerd met een toelichting op de toepassing van het verlaagde tarief. Het is een heel uitgebreid besluit (ruim 100 pagina's!), dat in die zin handig is, dat van vele vragen bekend is wat de mening van de staatssecretaris is. Er zijn ook nieuwe goedkeuringen in opgenomen en natuurlijk zijn de nieuwe tabelposten beschreven. Van die laatste noem ik de nieuwe tabelpost voor het schoonmaken van woningen. Als u 'm zoekt: het is de laatste, dus u kunt achteraan beginnen in het besluit. Daarmee is het schoonmaken van woningen en het stucen en schilderen van woningen (die niet nieuw zijn) onderworpen aan het verlaagde tarief. Dat is natuurlijk behoorlijk willekeurig. Andere vergelijkbare activiteiten die ook wel stuimulans kunnen gebruiken, blijven onderworpen aan het algemene tarief. Van de goedkeuringen noem ik de goedkeuring dat boeken onderworpen zijn aan het verlaagde tarief, ook als ze in een andere vorm worden geleverd. Dat is vooral van belang voor digitale verschijningsvormen.

woensdag 6 januari 2010

Het belang van een juiste factuur

Heel weinig facturen die worden opgemaakt door ondernemers in Nederland voldoen aan alle eisen die de wet daar op dit moment aan stelt. Dat blijkt in de praktijk en kan ook worden vastgesteld door eens te googlen naar factuurvoorbeelden. U zult er veel tegen komen, maar helaas ook veel, die niet voldoen aan alle eisen die de wet daaraan stelt. Het belang van een juist opgemaakte factuur kan beperkt zijn. Ook hier geldt: 'De praktijk redt zich wel...'. Een 'adagium' waar nog vaak het woordje 'Ach...' aan vooraf gaat... Toch meen ik dat het van belang wordt klanten te gaan wijzen op de factuureisen. Hier zijn heel veel formele argumenten voor te noemen. Ik zal mij nu beperken tot een paar opmerkingen. Bedenk dat een onjuiste factuur tot de formele conclusie leidt dat de op de factuur vermelde BTW niet aftrekbaar is. Bedenk dat dit argument weinig voorbij komt in de praktijk, totdat het gaat om een kwestie waarbij de Belastingdienst die geclaimde voorbelasting graag wil weigeren. En hoe is het dan civielrechtelijk gesteld met de maker van de factuur? De BTW wordt op een aantal punten steeds formeler. Als je kijkt naar andere lidstaten dan verbaast dat niet. Wij waren in Nederland misschien altijd wel erg informeel in deze. Het wordt tijd te gaan beoordelen welke formele afwijkingen wel acceptabel zijn en welke niet. Beginnen met juiste facturen is dan een eenvoudige en makkelijk te implementeren stap. Bij de stukken van de lezing van volgende week zijn onder meer juiste factuurvoorbeelden gemaakt.

maandag 4 januari 2010

Verificatie en risico

Vanaf vorige week vrijdag 1-1-2010 gelden de nieuwe regels voor de behandeling van diensten over de grens voor de BTW. Daardoor veranderen niet alleen de regels als het gaat om de plaats van dienst, zijnde het land waar de dienst aan de heffing onderworpen is. Ook veranderen er sommige administratieve verplichtingen. Dat houdt vooral verband met het feit dat bij bepaalde diensten het moment waarop de BTW verschuldigd is verandert. Ook is het van belang dat uw klanten moeten beschikken over de juiste BTW ID Nummers van meer zakenrelaties dan tot nu toe. Dan komt ook de vraag op hoe het zit met het verifieren van die nummers en wat het risico is als dat niet gebeurt. Al eerder gaf ik aan dat ik meen dat dit een goed moment is om BTW ID Nummers massaal te verifieren. Het is natuurlijk ook belangrijk om te weten wat de risico's zijn als een nummer niet is geverifieerd en onjuist blijkt te zijn. Die risico's zijn zeer aanzienlijk verschillend bij leveringen en diensten. Dat komt ook aan de orde bij de lezing van volgende week. Kort gezegd komt het er op neer dat het voor een dienstverrichter geen risico van een naheffing met zich brengt, als een nummer onjuist blijkt te zijn en er overigens terecht uitgegaan is van verlegging. Wel moet dan vast staan dat de afnemer belastingplichtig is voor de BTW. De wet bepaalt dan dat de BTW verschuldigd is in het land van de afnemer en bij de afnemer. Voor een leverancier is dat volkomen anders en veel gecompliceerder. De vermelding van een juist BTW ID Nummer is een vereiste voor de toepassing van het 0% tarief. Dat tarief is een uitzondering. Als die uitzondering niet geldt, dan geldt het normale tarief. Het risico bedraagt daar 19% van de betreffende omzet.

zondag 3 januari 2010

2010! De beste wensen!!

Wij van Bennett BTW Adviseurs wensen u een heel erg gelukkig 2010!!