maandag 29 oktober 2012

Suppleties anders!

Sinds 1 januari 2012 is men verplicht om de inspecteur ervan in kennis te stellen zodra geconstateerd wordt dat er te weinig btw is afgedragen of te veel btw is verrekend als voorbelasting. Ook moet men melden als er te veel btw is afgedragen of te weinig is verrekend als voorbelasting. Doet u dat niet, dan kunnen er boetes volgen, zelfs tot 100% van de na te betalen btw. Volgens de wettelijke bepalingen moet de inspecteur eerst op de hoogte worden gesteld van de fouten in de aangiften en geeft hij vervolgens aan op welke wijze hij geinformeerd wenst te worden. Kennelijk vindt de belastingdienst dit wat omslachtig en is op de site te vinden dat gebruik moet worden gemaakt van de “suppletieaangifte”, zonder eerst de inspecteur te berichten. Zo’n suppletie kan zelfs online worden ingediend. Daarmee wordt het er wel makkelijker op, maar is dit wel juist? Wordt bijvoorbeeld de aangifte aangemerkt als bezwaar en moet dat bezwaar dan niet worden gemotiveerd? Wat als de inspecteur een gevraagde teruggaaf niet verleent? Hebben we dan nog de mogelijkheid naar de rechter te stappen of zitten we door deze suppletieaangifte (die geen aangifte is!) in de ambtshalve sfeer en is daarmee de weg naar de rechter afgesloten? Moet – in voorkomend geval – over iedere periode worden gesuppleerd of mogen we een jaarsuppletie indienen? Vragen die wij tijdens de novemberlezingen zullen behandelen om u wegwijs te maken in dit doolhof.

donderdag 4 oktober 2012

BTW bij leegstand

We schreven al over over onze eerstvolgende lezing die gaat over de aftrek van voorbelasting. Dat ging over de aftrek en correctie met betrekking tot de auto van de werknemer. We gaan het ook over leegstand hebben. In een besluit heeft de staatssecretaris als zijn visie neergelegd dat de aftrek niet is toegestaan of  moet worden beperkt in het geval een beleggingspand leeg staat, bijvoorbeeld omdat er geen huurders zijn te vinden. Dat heeft natuurlijk desastreuze gevolgen. Naast het verlies aan inkomsten komt er ook een bedrag aan niet aftrekbare btw bovenop. De vraag is echter of het standpunt  van de staatssecretaris wel juist is. Wij vinden van niet en zien daarvoor argumenten in een arrest van de Hoge Raad. Tijdens de lezing zullen wij ingaan op de verschillende visies en de gevolgen. Een ander standpunt van de Belastingdienst  betreft de pro rata in het geval de belastingplichtige subsidies ontvangt. Veelal wordt daarbij door de fiscus het standpunt ingenomen dat de subsidie gevolgen heeft voor de aftrek. Het Hof van Justitie is het daar echter niet mee eens! Ook deze problematiek komt tijdens de lezing aan de orde. Bij elkaar hebben we dus al drie onderwerpen die grote gevolgen hebben voor de praktijk.