maandag 28 december 2009

Massaal verifiëren!

Veel van uw klanten verrichten leveringen en diensten over de grens, of nemen die af van ondernemers over de grens. Alle zakenrelaties van uw klanten hebben eens een BTW ID Nummer afgegeven en vermelden dat wellicht ook op facturen en briefpapier. Al die nummers zijn, als het goed is, geverifieerd toen ze voor het eerst werden doorgegeven. Bij de eerste transactie die men met elkaar deed. Dit is een goed moment om al die nummers (opnieuw) te verifieren. Ten eerste kunt u dan alle nummers verifieren die nu voor het eerst van belang worden in verband met de nieuwe regelgeving voor diensten over de grens. Ten tweede worden uw klanten geacht de nummers af en toe opnieuw te verifiëren. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te doen. Bij de volgende lezing in de tweede week van januari, wordt behandeld welke mogelijkheden er zijn. Er wordt ook uitgelegd wanneer welke mogelijkheden het best gebruikt kunnen worden. Adressen en dergelijke worden natuurlijk ook verstrekt. Massaal verifieren kunt u het beste bij de eenheid van de Belastingdienst in Almelo.

maandag 21 december 2009

Voortaan eerder factureren!

Ondernemers die diensten verrichten over de grens waarbij volgens de nieuwe regels de BTW verschuldigd is bij de afnemer, dienen veelal eerder te gaan factureren. We zijn in Nederland gewend dat de BTW verschuldigd is op het moment dat die wordt uitgefactureerd. Zo is er dus niets aan de hand als een dienst in januari aan het einde van februari wordt gefactureerd. Dan is de BTW verschuldigd, zodat die voor het einde van maart op de aangifte moet zijn verantwoord en betaald. Vanaf januari geldt voor diensten over de grens, dat het moment van de dienst het moment is waarop de BTW verschuldigd is. Dat is vooral van belang bij diensten die ondernemers afnemen van andere ondernemers over de grens. Voor ondernemers die diensten verrichten aan anderen over de grens betekent het in veel gevallen echter wel dat zij eerder moeten factureren. De afnemer moet in staat zijn de verschuldigde BTW op de juiste aangifte te vermelden. Ook moet de dienst juist gelist worden. Dit betekent dat dezelfde dienst voor 15 februari moet zijn gefactureerd en dat de afnemer voor het einde van februari de BTW moet hebben voldaan.

dinsdag 15 december 2009

De Telegraaf over moment verschuldigdheid BTW

Vanmorgen heeft u wellicht ook De Telegraaf gelezen. Het ging op de financiële pagina onder meer over het nieuwe moment van verschuldigdheid van de BTW per 1-1-2010 en de vraag hoe er aan alle verplichtingen kan worden voldaan. De EVO, een organisatie van vervoerders, heeft alarm geslagen dat het nagenoeg onmogelijk is aan de eisen te voldoen. Er wordt ook een ander punt aangehaald in het artikel. Voor diensten die onder de hoofdregel vallen en sommige andere diensten, geldt straks dat ze belast zijn in het land van de afnemer. De verschuldigde BTW wordt dan altijd naar de afnemer verlegd. Vervolgens wordt er bij deze diensten een listing aangemaakt en kan er een matching plaats vinden door de Belastingdienst. Doordat de plaats van dienst bij deze diensten het land van de afnemer is, gelden de regels van dat land. Nu komt het voor dat de regels verschillen. In dit verband kan het met name hinderlijk zijn, dat diensten in het ene land onderworpen zijn aan de heffing en in het andere land niet. Bijvoorbeeld, omdat er naar richtlijntermen een vrijstelling geldt, ofwel, naar Nederlandse termen, het 0% tarief geldt. Dat komt bij vervoersdiensten zeker voor. Gelukkig maar dat onze staatssecretaris laconiek meldt dat het de ondernemer niet wordt kwalijk genomen als hij het fout doet. Hij (de ondernemer) moet wel hebben geprobeerd na te gaan of er verschillen zijn...

maandag 14 december 2009

Facturen en BTW

Alweer jaren geleden zijn de factuureisen aangescherpt in verband met de regels voor de heffing van BTW. Er zijn 12 eisen die aan een factuur worden gesteld, om het een goede factuur te laten zijn voor de BTW. Ik heb wat gegoogled of er goede voorbeelden te vinden zijn op het Internet. Helaas wel veel voorbeelden, maar weinig voorbeelden die geheel compleet zijn. Een veel vergeten eis is bijvoorbeeld het 'moment waarop de levering of dienst is verricht' per prestatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan onze eigen facturen voor onze eigen adviesdiensten. Meestal wordt het moment van de dienst niet vermeld. Als het wel wordt vermeld, dan alleen als er (uitgebreid) wordt gespecificeerd. In het verleden was dit niet zo’n heel erg belangrijke eis. Nederland heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het moment dat de factuur wordt uitgereikt het moment van verschuldigdheid van BTW te laten zijn. Met de nieuwe regels voor de plaats van dienst en de listing en matching die daarbij hoort, kan dit niet meer. De staatssecretaris is een praktisch mens (te praktisch soms, als hij gestolen informatie heelt, maar dat terzijde), maar hier ontkwam hij niet aan. Voor diensten over de grens, waarbij de verleggingsgregeling geldt, geldt als moment van verschuldigdheid het moment van de dienst. Om die reden wordt het ook belangrijker dit moment op de factuur te vermelden. Over dit soort dingen gaat de lezing in januari. We hebben factuurvoorbeelden gemaakt voor 7 verschillende situaties. Die kunt u direct naar uw klanten sturen ter controle. Dit is een goed moment om dit soort zaken op orde te krijgen in uw klantenbestand (en eventueel bij uw kantoor)...

donderdag 10 december 2009

Moment van verschuldigdheid BTW verandert per 1-1-2010!!

De grootste wijziging in de BTW van het moment is natuurlijk de wijziging in de plaats van dienst bij diensten over de grens binnen de EU. Daarover hebben we een aantal keren lezingen gehouden de afgelopen maanden. Een belangrijk aspect dat wijzigt in de administratieve verplichtingen in de BTW is het moment van verschuldigdheid van de BTW. Dit wás het moment van de factuur en het wórdt het moment van de dienst. Vooralsnog geldt deze wijziging voor de meeste diensten over de grens. Als het moment van de dienst het moment van de verschuldigdheid wordt, dan wordt het praktisch wel heel erg lastig om je aan de wet te houden als ondernemer. De dienst is bijvoorbeeld in maart 2010, de factuur wordt (verplicht) opgemaakt voor half april, de BTW wordt verwerkt in de aangifte van maart die vóór het einde van april gemaakt en betaald moet zijn. Bij de leverancier wordt de verlegging toegepast, dus hij doet feitelijk geen aangifte van BTW. Voor de afnemer is het nog lastiger. Die moet de naar hem verlegde BTW na ontvangst van de factuur en vóór het einde van de maand op de aangifte verwerkt en daadwerkelijk betaald hebben. Voor alle duidelijkheid: Hij ontvangt de factuur in dezelfde maand dat de verlegde BTW moet zijn aangegeven en betaald! Dat wordt uitdagend! De lezing van januari 2010 van Bennett BTW Adviseurs gaat onder meer hierover. Zorg dat u bent aangemeld voor deze lezing: Dinsdag 12 januari in Eindhoven, woensdag 13 januari in Vianen (VdValk) en donderdag 14 januari in Zwolle.

maandag 7 december 2009

Bewijs van vervoer

Bij de volgende lezing gaat het om de toepassing van het 0% tarief in de BTW bij Intra Communautaire transacties. Eén van de voorwaarden is dat de goederen zijn vervoerd naar een andere lidstaat van de EU ter zake van de levering. Dat kan vaak worden aangetoond aan de hand van een vervoersbewijs. Een heel gebruikelijk document is een zogeheten CMR. Als dit is opgemaakt door een derde vervoerder, dan kan het een prima bewijsmiddel zijn. Het geeft echter ook vaak problemen in de praktijk. Een CMR moet wel zijn afgetekend voor ontvangst. Het afschrift van de CMR dat is afgetekend voor ontvangst moet dan bovendien ook nog in de administratie zijn opgenomen van de leverancier. In de praktijk blijkt dat dit vaak niet in orde is. Het komt heel veel voor dat een deel van de CMR’s in de administratie niet afgetekend blijken te zijn. Het komt ook veel voor dat een deel van de CMR’s wel ‘ergens’ is opgeslagen, maar niet bij de leverancier. Op het moment dat de vraag aan de orde is of de goederen wel daadwerkelijk zijn vervoerd, dan is het lastig, zo niet onmogelijk, de juiste stukken nog boven water te krijgen…

dinsdag 1 december 2009

0% tarief en naheffingen...

De lezing van december gaat over de toepassing van het 0% tarief in de BTW en de specifieke risico’s die dat met zich brengt. Het heeft alles te maken met de wijze waarop de lidstaten van de EU fraude met BTW trachten te bestrijden. Een fraudeur met BTW heeft een leverancier nodig die hem het 0% tarief berekent. De fraudeur berekent vervolgens over de transactie BTW voor een opvolgende binnenlandse levering en voldoet deze BTW niet aan de Belastingdienst. De inkoop met 0% tarief is nodig om het bedrag aan verschuldigde BTW zo groot mogelijk te maken. In sommige branches wordt nog contant afgerekend. Dat geeft fraudeurs de bijzondere mogelijkheid om zich te gedragen als een ondernemer die ze niet zijn. Ze kunnen zelfs gebruik maken van de gegevens van een wel bestaande ondernemer. De fraudeur hoeft alleen stukken te maken die de leverancier overtuigen. Daarna doet hij zaken en betaalt contant. Alles lijkt te kloppen. Inschrijvingen in KvK, machtigingen, BTW ID nummers, etc. De goederen worden geleverd aan een locatie waar de koper ze aanneemt en er voor tekent. Zo staat vast dat de goederen voor de levering zijn vervoerd naar een andere lidstaat van de EU. Kortom, aan alle voorwaarden is voldaan voor de toepassing van het 0% tarief. Behalve, naar later blijkt, dat niet is geleverd aan de betreffende ondernemer, maar aan iemand die zich heeft gedragen als die ondernemer en contant heeft betaald…