dinsdag 11 december 2012

Privé gebruik doorverwezen...

De Hoge Raad heeft de zaak Laarhoven terugverwezen naar de Rechtbank Breda om te laten onderzoeken of belanghebbende met het gebruik van zijn auto lager uitkomt dan de forfaitaire correctie. De Hoge Raad wil deze zaak kennelijk nog een keer langs zien komen. Zo niet, dan had de Hoge Raad toch meteen kunnen aangeven wat de gevolgen zijn van de constatering dat het forfait niet in overeenstemming is met het werkelijk gebruik. Wordt de correctie dan anders vastgesteld, of blijft de correctie dan geheel achterwege? Met die handreiking zouden we met een beetje goede wil op de griffie van de Rechtbank binnen een half jaartje de uitkomst van deze (veel te lange) procedure kunnen weten.
Maar waarom de verwijzing? Iedereen, dus ook de Hoge Raad, weet toch dat het woon-werkverkeer destijds niet meetelde en het forfait daardoor veel te hoog is? We wachten maar geduldig af. Tijdens onze eindejaarslezing gaan wij vanzelfsprekend nader in op deze uitspraak en de gevolgen voor de bezwaarprocedures.

woensdag 21 november 2012

Rechtbank Breda en AG in de fout?


In de procedures privé gebruik personenauto is aangevoerd dat een rijder met een auto die in de 25% bijtelling valt, gebruik kan maken van het forfait dat geldt voor zuinige auto’s (14% in 2010, resp 0% in 2011).
De Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad heeft te kennen gegeven dat gebruik maken van het 14% forfait niet mogelijk is omdat de 25% rijder dan een voordeel zou genieten. Helaas is de AG vergeten dat in het 25%-forfait het woon-werkverkeer is begrepen en in de periode waar de zaak over gaat, alleen voor het echte prive gebruik behoefde te worden gecorrigeerd. Als daarmee rekening wordt gehouden dan is er helemaal geen sprake van een voordeel en is zelfs het 14% forfait te hoog. Jammer dat de AG haar huiswerk niet goed heeft gedaan.
De rechtbank Breda maakt het nog bonter. Daar weet men te bedenken dat een elektrisch voortgedreven auto toch wel iets heel ander is dan een “normale” auto. Het wordt als volgt gezegd:
"Deze auto's verschillen in aanmerkelijke mate van de overige auto's. De aandrijving gebeurt immers niet met een verbrandingsmotor maar met een elektrische motor. Dit wezenlijke verschil leidt tot de conclusie dat dan geen sprake meer is van vergelijkbare gevallen…”
Tijdens onze eindejaarslezing zullen wij hier natuurlijk nog meer aandacht aan besteden.

maandag 29 oktober 2012

Suppleties anders!

Sinds 1 januari 2012 is men verplicht om de inspecteur ervan in kennis te stellen zodra geconstateerd wordt dat er te weinig btw is afgedragen of te veel btw is verrekend als voorbelasting. Ook moet men melden als er te veel btw is afgedragen of te weinig is verrekend als voorbelasting. Doet u dat niet, dan kunnen er boetes volgen, zelfs tot 100% van de na te betalen btw. Volgens de wettelijke bepalingen moet de inspecteur eerst op de hoogte worden gesteld van de fouten in de aangiften en geeft hij vervolgens aan op welke wijze hij geinformeerd wenst te worden. Kennelijk vindt de belastingdienst dit wat omslachtig en is op de site te vinden dat gebruik moet worden gemaakt van de “suppletieaangifte”, zonder eerst de inspecteur te berichten. Zo’n suppletie kan zelfs online worden ingediend. Daarmee wordt het er wel makkelijker op, maar is dit wel juist? Wordt bijvoorbeeld de aangifte aangemerkt als bezwaar en moet dat bezwaar dan niet worden gemotiveerd? Wat als de inspecteur een gevraagde teruggaaf niet verleent? Hebben we dan nog de mogelijkheid naar de rechter te stappen of zitten we door deze suppletieaangifte (die geen aangifte is!) in de ambtshalve sfeer en is daarmee de weg naar de rechter afgesloten? Moet – in voorkomend geval – over iedere periode worden gesuppleerd of mogen we een jaarsuppletie indienen? Vragen die wij tijdens de novemberlezingen zullen behandelen om u wegwijs te maken in dit doolhof.

donderdag 4 oktober 2012

BTW bij leegstand

We schreven al over over onze eerstvolgende lezing die gaat over de aftrek van voorbelasting. Dat ging over de aftrek en correctie met betrekking tot de auto van de werknemer. We gaan het ook over leegstand hebben. In een besluit heeft de staatssecretaris als zijn visie neergelegd dat de aftrek niet is toegestaan of  moet worden beperkt in het geval een beleggingspand leeg staat, bijvoorbeeld omdat er geen huurders zijn te vinden. Dat heeft natuurlijk desastreuze gevolgen. Naast het verlies aan inkomsten komt er ook een bedrag aan niet aftrekbare btw bovenop. De vraag is echter of het standpunt  van de staatssecretaris wel juist is. Wij vinden van niet en zien daarvoor argumenten in een arrest van de Hoge Raad. Tijdens de lezing zullen wij ingaan op de verschillende visies en de gevolgen. Een ander standpunt van de Belastingdienst  betreft de pro rata in het geval de belastingplichtige subsidies ontvangt. Veelal wordt daarbij door de fiscus het standpunt ingenomen dat de subsidie gevolgen heeft voor de aftrek. Het Hof van Justitie is het daar echter niet mee eens! Ook deze problematiek komt tijdens de lezing aan de orde. Bij elkaar hebben we dus al drie onderwerpen die grote gevolgen hebben voor de praktijk.

maandag 24 september 2012

Aftrek bij privégebruik

Weet u nog: Als een ondernemer diensten inkoopt en deze ter beschikking stelt aan zijn werknemers om niet, dan heeft de wet geen correctiemogelijkheid voor het privégebruik. Ofwel: Op operational geleasde auto's die privé worden gebruikt, kan niet gecorrigeerd worden! Wij beweerden het al. Let wel, alleen als ze om niet ter beschikking worden gesteld en er geen beroep wordt gedaan op de forfaitaire berekening van de staatssecretaris. Er wordt over geprocedeerd. Het mooie is nu het volgende. Het Hof van Justitie heeft zich er begin dit jaar al over uitgelaten. Min of meer toevallig, maar wel glashelder! Dit is er weer één in de categorie 'mag u niet missen'! We behandelen het allemaal in de volgende lezing over aftrek van voorbelasting. Houd dit weblog in de gaten, want we gaan er meer over schrijven.

zondag 23 september 2012

Factureren (2)

Al eerder in dit weblog hebben we gemeld dat we nog eens zouden terugkomen op het factureren en met name op het besluit van de staatssecretaris. Tijdens de lezing, die we onlangs over het onderwerp hebben gehouden, hebben we het ook benadrukt. Let goed op uw zaak als het gaat om besluiten van de staatssecretaris! Het is regelgeving van een lage orde. Alleen als u er een beroep op doet, gelden de daar opgenomen beleidsregels. Doet u dat beroep niet, dan geldt gewoon de wet en de interpretatie daarvan in de jurisprudentie. In de volgende lezing gaan we het belang hiervan opnieuw zien. De Belastingdienst meent bijvoorbeeld dat subsidies die niet in de heffing van de BTW worden betrokken, invloed hebben op de aftrek van voorbelasting. Het Hof van Justitie denkt daar anders over! Ook bij privégebruik zien we dit verschil. Het besluit van de staatssecretaris over administratieve verplichtingen, om daarnaar terug te gaan, kent bijvoorbeeld een goedkeuring om aftrek te claimen voor mensen die het kasstelsel toepassen. Hier gaat het echter om een wettelijke regel dat de voorbelasting volgens factuurstelsel wordt geclaimd, ook voor kasstelselondernemers. Dus nogmaals: Let op uw zaak en die van uw klanten! De volgende lezing gaat over aftrek van voorbelasting. Daar kan heel veel geld mee worden verdiend voor uw klanten!!

dinsdag 21 augustus 2012

Factureren kun je leren (1)

Op een juiste wijze factureren wordt steeds belangrijker. In Europees verband wordt daar al jaren anders over gedacht dan in Nederland. Het Europese Hof vindt een factuur een waardepapier, omdat er verrekenbare BTW op staat vermeld. In andere lidstaten leidt deze gedachte tot een zeer zorgvuldige benadering van dit document. In Nederland zijn we van oudsher iets minder formeel. Dit is echter wel het moment deze houding nog eens te bezien. Op 1 januari a.s. worden nieuwe regels ingevoerd in Nederland op basis van nieuwe Europese regels. Harmonisatie op het niveau van de factuur. Zoals altijd gaat het dan niet op een vereenvoudiging, omdat er zaken gelijk getrokken moeten worden. Eén van de vele aandachtspunten is de vraag welke regels van toepassing zijn op een factuur, de regels van het eigen land of van een andere lidstaat, namelijk die van de afnemer? Alhoewel het de bedoeling is te harmoniseren, zijn er natuurlijk toch nog steeds verschillen. We geven volgende maand een lezing over het onderwerp. Uw klanten zijn dan tijdig op de hoogte van de wijzigingen. Of de regels van een ander land gelden, kunt u zeer eenvoudig afleiden uit door ons gemaakte schema's. Er worden ook eenvoudige oplossingen aangereikt voor problemen die zich in de praktijk voordoen. We zullen het vanzelfsprekend ook gaan hebben over het nieuwe besluit van de staatssecretaris met goedkeuringen. Daarover in deze weblog later meer.

zondag 24 juni 2012

Tariefperikelen

Er komt een nieuw algemeen tarief van 21%. Er zijn economische onderzoeken waaruit je zou kunnen afleiden dat dit nagenoeg geen extra belastinginkomsten gaat opleveren, maar daar gaan wij niet over... Er is geen speciale overgangsregeling voor roerende zaken. Als gedeeltelijk is vooruitbetaald in april 2012 of later voor de levering van een goed na 30 september 2012, geldt uiteindelijk over de hele prijs het nieuwe 21%-btw-tarief. De staatssecretaris noemt zelf de jachtbouwsector. Deze mensen zijn dus gewoon 2% duurder uit. Hetzelfde geldt voor degenen die een auto hebben besteld welke na 1 oktober wordt afgeleverd. Vanwege het maatschappelijke belang dat met de bouw van woningen gemoeid is, is voor woningen wel overgangsrecht opgenomen. Hierin is geregeld dat niet over de volledige prijs het nieuwe btw-tarief van 21% geldt, maar alleen over de termijnen die vervallen ná 30 september 2012. Dit geldt ook als vooruitbetaald wordt voor het plaatsen van een keuken of badkamer en verbouwingen (niet onderhouds- of herstelwerkzaamheden) waarbij de vergoeding vervalt in termijnen naarmate de verbouwing vordert. Dit alles was voor de partijen met de lente (en Kunduz) in het hoofd nog niet voldoende. Zij hebben bedacht dat er nog een extra overgangsregeling moet komen voor mensen die voor 28 april een nieuwbouwwoning hebben gekocht maar (met oplevering of betaaltermijnen na 1 oktober 2012) de dupe zouden worden van de verhoging. Deze huizenkopers houden tot 1 oktober 2013 recht op het tarief van 19 procent (voor alle betalingen tot die datum dus). Dit laatste is bij alle eerdere tariefsverhogingen nog nooit vertoond en het lijkt er op dat dit met name te maken heeft met de verkiezingen. Dit is een terechte tegemoetkoming voor de doelgroep, maar mensen die een auto hebben besteld of een jacht in aanbouw hebben, zijn natuurlijk ook overvallen door de plannen het btw-tarief te verhogen. Kennelijk moeten mensen die luxe spullen of auto’s kopen wel extra in de buidel tasten (maar zijn zij het niet die de economie draaiende houden?).

zondag 3 juni 2012

Kosten voor gemene rekening

Kosten voor gemene rekening is een leerstuk dat door de Hoge Raad is ontwikkeld. Het wordt nogal eens als stoplap gebruikt om van de heffing van BTW af te komen. Het werkt alleen als er aan de voorwaarden wordt voldaan, die zijn ontwikkeld door de Hoge Raad. De Belastingdienst is streng. Ze lijken er niet zo erg van te houden. Dat heb je wel eens vaker met dit soort regelingen. U zou dus zeker moeten weten dat u aan de voorwaarden voldoet. Wat wij altijd opmerkelijk hebben gevonden is de voorwaarde dat er vooraf een verdeling moet zijn afgesproken. Met name de interpretatie van deze voorwaarde maakt 'm bijzonder. Dit zou namelijk moeten betekenen dat je de verdeling niet mag aanpassen als de kosten verschillend uitpakken als vooraf gedacht. Niet 50/50, maar 60/40 bijvoorbeeld. Dan zou je je volgens de Belastingdienst aan de eerder gemaakte verdeling moeten houden. Wij denken dat dit anders kan. We zullen het bespreken bij de volgende lezing over Verenigingen en stichtingen. Dat is een leuke lezing, waarbij we ook uw klanten gaan bespreken, dus neem gerust de feiten mee. Dan worden de kosten voor gemene rekening niet zo 'gemeen' als ze anders wellicht zouden worden!

woensdag 2 mei 2012

Algemene beginselen in Europa

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, wie kent ze niet. We kunnen er als adviseur soms de strijd mee winnen bij de inspecteur. Ze zijn keihard toepasbaar in voorkomende gevallen. Het Hof van Justitie formuleert ook algemene beginselen van gemeenschapsrecht. Het zal u niet verbazen dat ze vaak herkenbaar zijn. Zo komen we ook het 'gewettigd beschermde vertrouwen' tegen. Het is echter niet zo, dat de beginselen die het Hof formuleert één op één hetzelfde zijn als de beginselen die wij kennen als algemene beginselen. Die van het Hof zijn precies even keihard als de algemene beginselen! Kortom, het kan geen kwaad ze te kennen. We behandelen ze bij de lezing over de jurisprudentie van het Hof van Justitie van 2011. Deze lezing wordt elk jaar gegeven in mei over de uitspraken van het jaar ervoor. Bij de beginselen van het Hof is het neutraliteitsbeginsel bijvoorbeeld een belangrijke. De heffing van BTW hoort neutraal te zijn voor ondernemers. Een heel belangrijk beginsel waar ook de inspecteur naar zou moeten streven. Soms moeten we daar een handje bij helpen...

maandag 23 april 2012

Vrienden voor het leven

U kent ze wel: Stichtingen die vrienden zijn van andere stichtingen. Ze houden zich alleen bezig met het werven van fondsen. Er was een goedkeuring die deze vriendenstichtingen buiten de heffing van BTW hield. Die is vervallen per 1 januari jl. De Europese Commissie vond het niet goed. Er geldt een overgangsregeling tot 1 juli a.s. Er zijn diverse oplossingen in de praktijk voor de problemen die zouden kunnen ontstaan door het intrekken van de goedkeuring. Bijvoorbeeld het overhevelen van bepaalde activiteiten van de vriendenstichting naar hun vriend, de stichting waarvoor geld wordt ingezameld. En zo zijn er wel meer oplossingen. We behandelen ze in onze lezing van juni a.s. Die gaat over verenigingen en stichtingen.

woensdag 11 april 2012

ABC en nummerverwerving

ABC transacties zijn van zichzelf al lastig als ze over de grens gaan. Vrijwel iedereen die levert over de grens of geleverd krijgt, maakt ABC transacties mee. In sommige gevallen mogen die vereenvoudigd worden afgewerkt. Als dat zo is, dan kan het zijn dat één van de betrokkenen het anders verwerkt, zonder dat de anderen dat weten. Stel bijvoorbeeld dat de C-partij de goederen laat afleveren bij een D-partij in eigen land. Dan is het geen vereenvoudigde ABC transactie meer. Als B dat niet weet, dan zal B de transactie als een vereenvoudigde verwerken. Dat mag dan echter niet. Voor een dergelijke situatie en vergelijkbare situaties die bewust zo worden verwerkt, bestaat een zogeheten nummerverwerving. Dat wil zeggen, er wordt een verwerving aangegeven op het BTW ID Nummer van een ondernemer, die deze verwervings BTW weer in aftrek neemt op dezelfde aangifte, terwijl er in werkelijkheid geen verwerving plaats vindt. Een nummerverwerving heeft echter een bijzondere voorwaarde, namelijk dat de BTW bij de C-partij wordt aangegeven. Bent u er nog? Lastige materie, die gelukkig in vrijwel alle gevallen oplosbaar is. Maar dan moeten uw klant en u het wel weten. Deze en andere aandachtspunten behandelen we in de lezing van volgende week. Aanmelden kan tot de laatste dag!

vrijdag 16 maart 2012

Een plantje op verschroeide aarde

We hebben tijdens lezingen wel eens uitgelegd wat we vinden van de opstelling van de Belastingdienst bij de toepassing van het 0% tarief bij intracommunautaire transacties. Als er fraude is gepleegd door een ander in een andere lidstaat van de EU, wordt er nageheven bij degene die het 0% tarief in rekening heeft gebracht. Altijd als dat mogelijk is, ook als er totaal geen betrokkenheid is bij die fraude. Dat is bijvoorbeeld mogelijk, als er niet op de juiste wijze aan de formaliteiten is voldaan. We hebben dat wel eens de tactiek van de verschroeide aarde genoemd. Je maakt sommige ondernemers plat met aanslagen, zodat andere ondernemers wellicht beter gaan oppassen en de fraude wordt ingedamd. Iets dat de overheden kennelijk niet kunnen. Nu is er een hoopvol plantje gegroeid op die aarde. We gaan het uitgebreid, met een heleboel andere dingen, bespreken in de volgende lezing in april. Zelfs als de afnemer niet bekend is, is het toch nog mogelijk dat het 0% tarief terecht is toegepast, aldus de Hoge Raad. Dit kan heel belangrijk zijn voor de rechtsbescherming van degenen wiens aarde verschroeid dreigt te gaan worden....

donderdag 8 maart 2012

Reisbureauregeling geldt niet voor reisbureaus...

Tsja, zo is er altijd wat... De nieuwe reisbureauregeling geldt niet voor de meeste reisbureaus in Nederland. De regeling betreft organisaties die op eigen naam reizen aanbieden. De meeste reisbureaus bemiddelen alleen tussen de reizigers en de aanbieders van reizen. De regeling zal voornamelijk gaan gelden voor reisorganisatoren. De nieuwe regeling gaat in op 1 april a.s. Dan vervalt het besluit van de staatssecretaris met de regeling die we ook 'reisbureauregeling' noemden. Wij zien het belangrijkste aandachtspunt als volgt. Veel reisbureaus in Nederland werken op een manier die eens is goedgekeurd door de Belastingdienst. Vaak is er ooit eens een boekenonderzoek geweest. Die manier is vaak gebaseerd op de reisbureauregeling van de staatssecretaris, maar heeft heel vaak ook eigen kenmerken. Met het vervallen van het besluit en de invoering van een nieuwe wettelijke regeling, vervalt het beroep op het vertrouwensbeginsel. Men kan niet meer stellen, dat het altijd zo ging, want het moet nu anders! Kortom, iedereen in de reisbranche moet eraan geloven en het wordt voor de meesten duurder. De reisbureauregeling is één van de aandachtspunten die we behandelen in de lezing van volgende week.

zondag 26 februari 2012

Pgb Auto en BTW: Het Hof van Justitie aan slag

Onlangs heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan in de zaak Van Laarhoven. Dat betreft de vraag of Art. 15 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting in overeenstemming was (tot 1 juli 2011) met de richtlijn. Het Hof van Justitie meent van niet, net als de AG die dat ook al concludeerde. Dat zou oud nieuws kunnen zijn, ware het niet dat de overwegingen ook de toekomst betreffen van ons nieuwe systeem. Het Hof meent dat je best een forfait kunt hebben als lidstaat, uit praktische overwegingen, maar dat dit forfait moet aansluiten op het werkelijke gebruik van de auto. Bij ons sluit het aan op de catalogusprijs... Het is nu aan de Hoge Raad om vast te stellen of dit met elkaar in overeenstemming is. Wij denken van niet. Dit betekent dan echter ook dat het nieuwe forfait (2,7% van de catalogusprijs) ook niet in de wet kan worden opgenomen. En dat is nu precies wat onze staatssecretaris van plan was. Tsja, hij verwachtte op de oude regeling ongeveer 500.000 bezwaarschriften en heeft daar een oplossing voor bedacht, die we in de vorige blog beschreven. Hoeveel bezwaarschriften zou hij nog in de toekomst verwachten? We behandelen dit bij de volgende lezing van maart met Alle aandachtspunten in de BTW. In mei behandelen we alle uitspraken van het Hof van Justitie van het afgelopen jaar. Daar behandelen we ook Van Laarhoven.

zondag 29 januari 2012

Vrij worstelen met pgb auto en BTW

De Belastingdienst heeft een regeling getroffen om mogelijk te maken dat kantoren ineens bezwaar kunnen maken tegen de correctie privé gebruik auto bij alle klanten van het kantoor. Het gaat dan om de correctie privé gebruik auto BTW van het eerste half jaar van 2011. Wij hebben telkens iedereen aangeraden om bezwaren te maken tegen pgb auto, waar mogelijk. Dat heeft ook een commercieel effect. Klanten hechten veel belang aan het zo laag mogelijk toepassen van deze correctie. Bij de BUA Bezwaren hebben we gemerkt hoezeer ze het belangrijk vinden erbij te zijn als er bezwaarmogelijkheden bestaan. Dat geldt nu weer. Deze regeling vinden we heel bijzonder. Ten eerste, omdat het formeel geen belang heeft. De AWR, de AWB en andere wetten bepalen hoe je in bezwaar kunt komen. Dat kan collectief onder de voorwaarden van die wetten. De Belastingdienst heeft zich aan de wetten te houden en kan geen eigen regelingen verzinnen. Opgepast, dus. Ten tweede vinden wij het bijzonder dat een regeling die voor (bijna) iedereen een rol speelt, zo oneindig gecompliceerd blijft. In plaats van regelingen bedenken voor collectieve bezwaren, zouden wij onze aandacht richten op redelijk en uitvoerbaar beleid.... Kortom: Maak bezwaar, doe dat zoals het wettelijk moet en vergeet de jaren voor 2011 niet en vooral ook de jaren daarna!! Mogelijkheden genoeg!!!

donderdag 12 januari 2012

Dure forfait-dwang

We bedoelen hiermee de forfaits die gelden voor privé gebruik auto en BTW. Voor werknemers gold tot 1 juli vorig jaar een forfait van 12% van de bijtelling voor IB/Lb. Dat was duur, want de gehele BTW over de bijtelling werd ermee gecorrigeerd. En die bijtelling is duur, omdat een 20% bijtelling al uitgaat van 50/50 gebruik zakelijk en privé. Dat vond men redelijk, omdat een werknemer met een auto van de zaak niet zelf een auto hoeft te kopen en daardoor al is begunstigd ten opzichte van anderen. Fiscaal mag het dan kennelijk best duur zijn. Met de wijzigingen van 1 juli jl. is het er niet beter op geworden. De BTW heeft een eigen forfait gekregen dat niet meer afhankelijk is van de bijtelling. Dat forfait bedraagt 2,7% van de catalogusprijs. Even rekenen en we zien dat dit 12% is van 22,5% van die prijs. Er wordt dus uitgegaan van een gemiddelde tussen 20 en 25%, terwijl de 0 (of 7) en 14% catagorieën zo populair zijn. Onlangs is er een nieuw en aanvullend besluit gekomen van de staatssecretaris over privé gebruik auto en BTW (22 december jl.). Daar staat een nieuw forfait in, dat deels de oude 75% regeling vervangt. Opnieuw is het forfait erg duur, namelijk 1,5% van de catalogusprijs. Het gaat dan om een situatie dat de aanschaf-BTW niet verrekenbaar is. Uitgaande van gemiddeld gebruik van een zakenauto, wordt met dit forfait vaak alle BTW terug betaald. In de besluiten en in de bedoelingen met de wet in de toekomst wordt u zoveel mogelijk in de richting van deze forfaits gedwongen. We menen dat u zou moeten toetsen of u daar in mee zou moeten gaan. De forfaits zijn niet verplicht. Vaak kan er in de praktijk van worden afgeweken, waardoor een veel aantrekkelijker resultaat ontstaat. Dat kost vaak weinig tijd. Kortom, wij menen dat u zich zou moeten onttrekken aan de dure forfaitdwang...