woensdag 29 april 2009

Rechter geeft wetgever een standje

In een procedure over de toepassing van artikel 12a van de Wet OB, heeft het Hof Den Haag overwogen dat de wetgever duidelijker had moeten zijn. De tekst van het artikel dekt het doel en de strekking niet. Het Hof stelt vast dat op basis van het artikel de belasting kan worden nageheven die in rekening is gebracht ter zake van de levering aan diegene aan wie de aanslag is opgelegd (de koper) en niet de belasting die verschuldigd is door herziening. Dit blijkt volgens het Hof zonneklaar uit de tekst van het artikel. De rechtszekerheid laat dan niet toe de bedoeling van de tekst te laten doorwegen. Het gevolg is dat de aanslag vervalt. Het gevolg is eigenlijk ook dat artikel 12a niet meer aan de bedoeling van de wetgever kan voldoen. Het artikel is in de wet gekomen, omdat mededelingen van de koper bij de levering van onroerend goed de gevolgen bij de verkoper kunnen bepalen. Als een levering belast is, omdat de koper het pand zegt te gaan gebruiken voor belaste prestaties en dat niet doet, dan waren de gevolgen voor de verkoper. Met het genoemde artikel was het de bedoeling de gevolgen bij de koper te leggen. Dat is naar nu blijkt niet gelukt. Tenminste, als de uitspraak van het Hof later wordt bevestigd door de Hoge Raad. Ik neem aan dat de wetgever dit snel zal herstellen, omdat er anders een deur wagenwijd lijkt open te staan. Immers, waar moet de Belastingdienst nu de belasting naheffen die is bedoeld in artikel 12a? Ik was toch al van plan dit artikel te bespreken in de onroerend goed lezing van september en ga dat nu zeker doen!

maandag 27 april 2009

Onroerend goed en BTW; voor de liefhebbers

Voor de liefhebbers van dit onderwerp, is er vandaag een Conclusie gepubliceerd van AG Van Hilten van de Hoge Raad. Een ondernemer laat in loods verbouwen om er zelf tijdelijk in te wonen. Wel aftrek, geen heffing concludeert de AG. Het is volkomen logisch, maar tot aan deze conclusie waren de uitspraken anders. Het geeft aan hoe gecompliceerd het onderwerp onroerend goed en BTW tegenwoordig kan zijn. De BTW op de verbouwing is aftrekbaar, omdat er belaste prestaties mee worden verricht, namelijk 'interne diensten', ofwel diensten aan de ondernemer zelf. Dat daar toen nog geen heffing voor bestond in Nederland doet aan die conclusie niet af. Overigens zou het met die heffing nog tot een gunstig resultaat hebben geleid. De verbouwde loods is 23 maanden voor privé gebruikt. De heffing over die interne dienst zou ongetwijfeld aanzienlijk minder zijn geweest, dan de BTW op de verbouwing. Iedereen weet nog dat uit uitspraken van het Hof van Justitie van de EU (Charles Tijmens is de bekendste) bleek, dat alle BTW aftrekbaar is op elk aangeschafte goed dat mede voor de onderneming wordt gebruikt en tot het vermogen van die onderneming voor de BTW wordt gerekend. Toch zijn niet alle gevolgen van die uitspraak en de wijzigingen van de regelingen daarna, altijd duidelijk in elke casus. Dit, terwijl ze toch vaak gunstig uitpakken voor een ondernemer. Dit zijn dingen waaraan ik aandacht besteed bij de lezing die heb gepland over dit onderwerp.

zondag 26 april 2009

Adviesdienst aan klant buiten NL; waar belast?

Zoals u heeft gelezen gaat onze eerstvolgende lezing over de BTW heffing op diensten over de grens. Hoe zit het nu met de diensten die u zelf als adviseur verricht voor klanten buiten NL? De eigen declaraties van een belastingadviseur moeten natuurlijk gewoon goed zijn! Het is gelukkig eenvoudig, nu 'diensten door raadgevende personen' in de meest eenvoudige categorie vallen. We gaan dan uit van een dienst door een Nederlandse adviseur aan een klant buiten Nederland, doch binnen de EU. Bijvoorbeeld een dienst van u aan een Duitse klant. We gaan er ook van uit dat de klant ondernemer is. Dan geldt tot 1-1-2010 volgens de huidige regeling dat de dienst belast is in het land van de afnemer. Bovendien geldt voor deze categorie diensten dat in alle landen van de EU een verleggingsregeling geldt. U kunt dan volstaan met de aanduiding 'BTW Verlegd' op de declaratie. De afnemer dient de BTW te voldoen op zijn aangifte. De afnemer mag de BTW in de meeste gevallen op dezelfde aangifte weer in aftrek brengen. Onder de huidige regeling is dit een uitzondering. Onder de regeling die gaat gelden vanaf 1-1-2010 is het de hoofdregel. Uw diensten vallen dan onder die hoofdregel. Het enige wat dan verandert, is de verplichting de dienst op een listing te vermelden. Het kan geen kwaad ook dat goed uit te leggen aan uw klanten buiten Nederland.

donderdag 23 april 2009

Verleggingsregeling BTW

Verleggingsregelingen voor de BTW zijn makkelijk. Om uw geheugen op te frissen: Een verleggingsregeling werkt zo dat niet de dienstverrichter de BTW moet voldoen in een voor hem vreemd land, maar de afnemer in het eigen land. Die afnemer vermeldt de verschuldigde BTW op de aangifte én, in de meeste gevallen, trekt diezelfde BTW weer af op dezelfde aangifte. Verleggingsregelingen zijn dus bedoeld als vereenvoudiging. En ze zijn ook eenvoudig. Het enige is dat u en uw klanten wel moeten weten wanneer ze van toepassing zijn en hoe ze dan werken. In de nieuwe regeling voor de plaats van dienst, komt het veel meer dan vroeger voor dat een verleggingsregeling aan de orde is. De hoofdregel wordt dat de BTW verschuldigd is in het land van de afnemer en dat dan een verleggingsregeling geldt. De dienstverrichter vermeldt dan op zijn factuur 'BTW Verlegd' en de afnemer vermeldt de BTW op zijn aangifte als verschuldigde BTW en, meestal, ook als aftrekbare. Dit soort dingen komen ook uitgebreid aan de orde in onze volgende lezing van 14 mei a.s. Op de site staan alle gegevens van deze lezing.

dinsdag 21 april 2009

Verlies van belastinginkomsten

Vandaag las ik een uitspraak waarbij de rechter in zijn overwegingen meeneemt of er risico is op verlies van belastinginkomsten. Dat begrip komt uit jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU. Je komt het begrip ook tegen in aanschrijvingen van de staatssecretaris. Ik noemde het ook in mijn vorige bericht. Dit soort afwegingen worden meer en meer belangrijk in de voor de heffing van BTW geldende regels. Zo is het van belang bij de vraag of je kunt crediteren en of het crediteren gevolgen heeft voor de BTW schuld die is ontstaan bij het daaraan voorafgaande debiteren. Volgens de staatssecretaris is teruggave van BTW maar in een beperkt aantal gevallen mogelijk. De meeste mensen menen dat je de BTW altijd kunt verrekenen, als je een eerdere factuur crediteert. Dat is (formeel) niet juist. Het is niet de methode die het Hof van Justitie aanreikt en het is volgens de staatssecretaris maar in een beperkt aantal gevallen juist. Dit zijn dingen waar ik binnenkort in een lezing aandacht aan besteed: De formaliteiten van de BTW! Terug naar de uitspraak van vandaag. De rechter meent dat een naheffingsaanslag terecht is opgelegd bij iemand die ten onrechte BTW had berekend. Het was berekend en dus ben je het verschuldigd. Het was ten onrechte berekend, omdat hij geen ondernemer was. Ik vraag me af of naheffen van BTW mogelijk is bij iemand die geen ondernemer is of was. Die is immers geen subject van de wet waarop de aanslag gebaseerd is.

maandag 20 april 2009

Voor alle zekerheid...

Een cliënt van mij houdt zich bezig met sportsponsoring. Voor een opdracht in Italië was het de vraag waar de BTW verschuldigd was, Nederland (hoofdregel), of Italië (reclamedienst). De cliënt berekende 'voor alle zekerheid' Nederlandse BTW. De Italiaanse afnemer betaalde deze niet, maar vroeg de BTW wel terug in Nederland, ook 'voor alle zekerheid'. De inspecteur kwam langs bij mijn cliënt, meende dat de BTW ten onrechte was berekend, maar was het er niet mee eens dat deze niet was aangegeven en legde een naheffingsaanslag op, misschien ook wel 'voor alle zekerheid'. De BTW was vermeld en is dus verschuldigd. Een verzoek om teruggave werd geweigerd. Er was weliswaar inmiddels gecrediteerd, maar er was ook een groot risico op verlies van belastinginkomsten. Dit, ondanks dat het verzoek om teruggave van de Italiaan ook was geweigerd. Dat kon de inspecteur overigens niet bevestigen, vanwege zijn geheimhoudingsplicht. Uiteindelijk is alles opgelost, maar daar waren veel inspanningen voor nodig, onder meer van mij als BTW specialist. Ik weet zeker dat de cliënt het liever ineens goed had gedaan. Voor de oplossing is van belang dat het een reclamedienst was en dus dat er Italiaanse BTW had moeten worden berekend. Dat wil zeggen, die kon worden verlegd naar de Italiaanse afnemer. Dat lijkt lastig, maar had er op neer gekomen dat het goed was geweest als de cliënt 'BTW verlegd' op de factuur zou hebben vermeld...

donderdag 16 april 2009

Plaats van dienst helemaal anders!

Zoals u weet verandert de regeling voor de 'plaats van dienst' in de BTW. Vraagt u zich nu af wat dat betekent en wat een plaats van dienst ook al weer is, dan zou u kunnen besluiten onze eerstvolgende lezing te volgen. Dan krijgt u ook een duidelijk memo voor uzelf en een memo dat u direct op eigen papier naar uw klanten kunt sturen als ware het van uzelf. Bovendien heb ik hele handzame schema's gemaakt waarop in één oogopslag kunt zien in welk land een dienst 'over de grens' belast is. De verandering is in de grond van de zaak niet heel moeilijk. De hoofdregel is nu, dat een dienst belast is in het land van degene die de dienst verricht. Een Nederlandse ondernemer dient dus in beginsel Nederlandse BTW te berekenen. Die hoofdregel draait als het ware om. In plaats van de BTW van het land van de dienstverrichter, wordt de BTW van het land van de afnemer de hoofdregel. Er zijn uitzonderingen, vandaar de schema's. Binnenkort meld ik de datum van de lezing.

woensdag 15 april 2009

Jacht met BTW voordeel

U las vorige week ook de uitspraak over de verhuur van een schip met kapitein. Met kapitein is de verhuur van het schip het vervoer van personen geworden tegen het verlaagde tarief voor de BTW. Misschien dacht u toen ook aan het offensief dat de staatssecretaris enige maanden terug aankondigde tegen fraude met BTW op jachten. Niet alle voordeel voor de BTW op jachten is fraude! Natuurlijk is er veel fraude en is de actie begrijpelijk. Vaak is de fraude gewoon het gevolg van een slechte structuur gericht op besparing. Als je een structuur hebt die bij een borrel is aanbevolen en die er op neer komt dat je niet alle feiten kunt melden aan de Belastingdienst, tsja, dan is het waarschijnlijk inderdaad fraude. Er zijn echter heel veel structuren die zich richten op een gunstiger eindresultaat voor de BTW en waar helemaal niets mis mee is. Zo is het vervoeren van personen daadwerkelijk onderworpen aan het verlaagde tarief en dat kan gunstig zijn. Ook bestaan er oplossingen in een aantal landen aan de Middellandse Zee die zijn ontworpen door de overheden van die landen en die tot forse besparingen leiden. Er zijn daarnaast nog heel veel structuren mogelijk. Ook zonder fraude kan er vaak veel worden bespaard! De helft van de BTW besparen op de aanschaf van een jacht door een particulier is goed haalbaar.

BTW berichten

Iedereen in het fiscale vak houdt dagelijks de vakliteratuur bij. Ik ga in dit blog geen lijst van vakliteratuur maken. Wat ik wel ga doen is mijn eigen ideeën weergeven over wat er voorbij komt in de vakliteratuur. De bedoeling is het dat de lezer er heel concreet mee aan de slag kan.